PGNiG podsumowało rok 2016 w sektorze poszukiwań i wydobycia

PGNiG podsumowało prace prowadzone w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym w kraju za 2016 r. i przedstawiło plany na 2017 r.

W ubiegłym roku PGNiG wykonało 30 odwiertów poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych (11 eksploatacyjnych, 19 poszukiwawczo-rozpoznawczych) na koncesjach należących do Spółki. Odwierty te były zlokalizowane w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim. 22 odwierty zostały określone jako pozytywne, tzn. stwierdzono w nich występowanie węglowodorów.

Dużym sukcesem jest bardzo wysoka trafność wykonywanych odwiertów. Dla eksploatacyjnych wynosiła 100% a dla poszukiwawczych i rozpoznawczych -  85%.

10 odwiertów eksploatacyjnych wykonane zostało na złożach, gdzie prowadzi się wydobycie udokumentowanych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (8 gazowych i 2 ropne). Zagospodarowanie tych odwiertów w pierwszym roku eksploatacji pozwoli zwiększyć zdolności wydobywcze z już eksploatowanych złóż gazu ziemnego o około 26 mln m3 gazu wysokometanowego, tj. około 168 tys. boe oraz ropy naftowej o około 21 tys. ton, tj. 163 tys. boe.

Dokonano też odkryć 10 nowych złóż gazu ziemnego, tj.: Borowo, Dargosław, Husów Albigowa Krasne pole Siedleczka, Rogoźnica-3K, Dąbrowica Duża, Przemyśl 66A / Przemyśl 283K / Przemyśl-286K, Lubliniec Cieszanów, Gnojnica, Draganowa, Krobielewko. Szacowane zasoby węglowodorów na tych złożach wynoszą ok. 10mld m3 gazu wysokometanowego, tj. ok. 67 mln boe.

Ponadto w roku 2016 wykonano ok. 170 km2 sejsmiki 2D i blisko 700 km2 sejsmiki 3D.

W 2016 roku, na podstawie odkryć z lat ubiegłych, udokumentowano zasoby węglowodorów o wielkości 13 mln boe.

Spółka rozpoczęła również projekt badawczy Gilowice, którego celem jest próba pozyskania metanu z pokładów węgla. W chwili obecnej projekt jest w fazie testów. Wyniki powinniśmy poznać w połowie 2017 r. Ponadto PGNiG złożyło w  Ministerstwie Środowiska ofertę na udzielnie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż metanu z pokładów węgla na obszarze „Międzyrzecze”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i zgodnie z protokołem z dnia 28.11.2016, oferta PGNiG SA została uznana za najkorzystniejszą (aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji koncesyjnej).

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych podłączono 12 odwiertów eksploatacyjnych, nastąpiło zagospodarowanie 2 złóż (Połecko i Karmin), zbudowana została instalacja membranowa do odzysku helu na strumieniu gazu produkowanego przez KGZ Kościan – Brońsko. Realizowano także inwestycje w zakresie rozbudowy magazynów: KPMG Kosakowo - odbiór końcowy komory magazynowej K-5 (ostatniej piątej komory klastra A), oraz PMG Brzeźnica - rozbudowa PMG Brzeźnica.

W2017 roku Spółka będzie realizowała prace wiertnicze głównie w rejonie podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W planach ma wykonanie lub rozpoczęcie wiercenia około 40 odwiertów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, prace sejsmiczne i inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych odwiertów do istniejących kopalni. Zaplanowano prace w zakresie zagospodarowania złóż (podłączenie 22 odwiertów do kopalń), jak i rozbudowę istniejących obiektów.

PGNiG posiada aktualnie 48 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych, 4 koncesje łączne poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcze, 225 koncesji eksploatacyjnych, 9 na podziemne magazynowanie gazu i 3 koncesje na składowanie odpadów. Jest liderem na rynku polskim w zakresie poszukiwania i wydobycia i sprzedaży gazu.