Obszary działań

Poszukiwanie ropy i gazu

Dla utrzymania właściwego poziomu dostaw ropy i gazu niezbędne jest ciągle poszukiwanie nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace poszukiwawcze obejmują m.in. analizy danych historycznych, analizy danych geologicznych, badania sejsmiczne oraz wiercenia. Nasza firma prowadzi poszukiwania złóż zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Badania geofizyczne

Jednym z kluczowych etapów poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców energetycznych są badania geofizyczne, wykonywane np. metodą sejsmiczną (badanie budowy geologicznej skał za pomocą fal sejsmicznych), czy badania w trakcie wiercenia (tzw. geofizyka otworowa).

Eksploatacja złóż ropy i gazu

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw surowców energetycznych. Blisko jedna trzecia krajowego zapotrzebowania na gaz jest zaspokajana z krajowego wydobycia tego surowca.

Inwestycje górnicze

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami technicznymi projektujemy i budujemy instalacje napowierzchniowe przeznaczone do bezpiecznego wydobywania, przesyłania i przeróbki do parametrów handlowych węglowodorów ciekłych i gazowych.

Inwestujemy w istniejącą infrastrukturę techniczo-technologiczną, która stabilizuje aktualną produkcję węglowodorów.

Proces inwestycyjny prowadzony jest na obszarach objętych działalnością koncesyjną PGNiG SA.

Podziemne magazynownie gazu

Aby sprostać wyzwaniom związanym z energetycznym bezpieczeństwem kraju oraz sezonowym wahaniom poziomu zużycia gazu, niezbędne jest utrzymanie sprawnie funkcjonującej infrastruktury, w tym podziemnych magazynów gazu.

Obecnie PGNiG jest właścicielem dziewięciu podziemnych magazynów gazu, utworzonych w dwóch rodzajach struktur geologicznych: w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz w złożach soli (tzw. kawernach). Jednocześnie prowadzona jest budowa nowych magazynów gazu oraz rozbudowa już istniejących.

Ochrona środowiska

Działalność naszej firmy nieuchronnie związana jest z ingerencją w zasoby naturalne oraz poszczególne elementy środowiska, z drugiej strony gaz ziemny, który pozyskujemy pozwala na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest istotne w dobie globalnego przeciwdziałania zmianom klimatu.

PGNiG od co najmniej kilkunastu lat włączyło się w nurt nowoczesnego postrzegania kwestii ochrony środowiska tzn. nie ograniczania się tylko do naprawiania szkód wyrządzonych środowisku, ale świadomego i planowego monitorowania wszystkich aspektów swojej działalności, przewidywania ich wpływu na środowisko, czy wręcz zapobiegania niekorzystnym efektom.

Współpraca z innymi firmami

PGNiG SA współpracuje z innymi polskimi firmami z branży poszukiwawczo-wydobywczej w zakresie poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. W ramach tzw. umów o wspólnych operacjach (UWO) prowadzone są badania sejsmiczne, odwierty poszukiwawcze, rozpoznawcze i eksploatacyjne oraz zagospodarowanie złóż węglowodorów. Łącznie na obszarze kilkunastu koncesji prace prowadzone są wspólnie z: firmą LOTOS Petrobaltic – w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim; z firmą FX Energy (Grupa ORLEN) – w Wielkopolsce i na południe od Warszawy; a z firmą ORLEN Upstream w Wielkopolsce i w lubuskim oraz w południowo-wschodniej Polsce.

Działalność Oddziału w Pakistanie

Dlaczego Pakistan?

W końcu lat 90-tych, wychodząc naprzeciw lawinowo rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz i produkty ropopochodne, kraje Środkowego Wschodu postawiły na intensywny rozwój własnej branży paliwowej, zachęcając firmy naftowe do inwestowania poprzez utworzenie systemu ulg i ułatwień oraz korzystnej polityki cenowej. Polityka Rządu Pakistanu  doprowadziła w efekcie do znacznego wzrostu zainteresowania firm zagranicznych  tym krajem. Rozpoczęcie działalności PGNiG w Pakistanie związane było z pojawieniem się wyżej wspomnianych okoliczności, jak również z brakiem konkurencji ze strony największych graczy rynku naftowego. Biorąc pod uwagę fakt, że PGNiG stało się firmą zainteresowaną inwestowaniem za granicą, pojawienie się korzystnych okoliczności stanowiło istotny impuls do rozpoczęcia prac w tym  regionie. Oprócz odkrywania nowych złóż węglowodorów intencją PGNiG było także zapewnienie możliwości zdobycia dodatkowego rynku zbytu dla firm serwisowych z Grupy Kapitałowej. Po podpisaniu pierwszej z umów koncesyjnych, w pod koniec roku 1997 zgodnie z prawem pakistańskim, został powołany Oddział Operatorski PGNiG. Obecnie PGNiG SA posiada w Pakistanie jedną koncesję na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów – Kirthar. Prace na koncesji są prowadzone we współpracy z pakistańską firmą naftową Pakistan Petroleum Limited (PPL), posiadającą 30% udziałów w przedmiotowej koncesji. PGNiG dzierży 70% udziałów i pełni obowiązki Operatora.

Funkcjonowanie Oddziału w Pakistanie

Aktualnie Oddział Operatorski w Pakistanie działa, jako samodzielny oddział w strukturze Spółki PGNiG SA. W ramach prowadzonych operacji naftowych współpracuje on ściśle z Oddziałem Geologii i Eksploatacji, który zapewnia niezbędne wsparcie merytoryczne.

W pakistańskim oddziale PGNiG SA w Islamabadzie pracuje obecnie około 70 miejscowych oraz 4 polskich pracowników. Polski personel stanowi dyrekcja oddziału oraz szefostwo działu geologii (praca odbywa się w systemie zmianowym - dwie osoby  przebywają w Pakistanie). 30 osób narodowości pakistańskiej pracuje w terenie, na koncesji Kirthar; w ich skład wchodzą pracownicy odpowiedzialni za relacje lokalne oraz pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji gazu w kopalni zlokalizowanej na złożu Rehman. W biurze Oddziału w Islamabadzie pracuje 15 wykwalifikowanych specjalistów z branży naftowej, w tym specjaliści ds. geologii poszukiwawczej, produkcji, wiertnictwa, geologii złożowej. W części administracyjnej (księgowość, przetargi, kadry i administracja, IT, HSE i bezpieczeństwo) pracuje 18 osób. Pozostali stanowią personel pomocniczy.

Główne cele działalności pakistańskiego oddziału PGNiG SA stanowią: prowadzenie, wspólnie z Pakistan Petroleum Limited, prac poszukiwawczych na koncesji Kirthar, (jak dotąd dwa odkrycia – złoża gazu Rehman i Rizq); zagospodarowanie i produkcja z odkrytych złóż, budowa i eksploatacja instalacji wydobywczych. Istotną częścią działalności Oddziału jest także aktywne poszukiwanie  oraz ocena możliwości pozyskania nowych projektów naftowych.

Oddział, poprzez aktywne członkostwo w PEPPCA - organizacji zrzeszającej operatorów w Pakistanie, bierze udział w kształtowaniu prawa naftowego w Pakistanie. O skuteczności tych działań, najlepiej świadczy wprowadzenie z inspiracji PGNiG tzw. „Tight Gas Policy”, która umożliwiła osiągnięcie 50% zwyżki cen gazu pochodzącego ze złóż tego typu i której jedynym beneficjentem do połowy 2015 roku, było PGNiG.

Bezpieczeństwo

Islamabad jest miejscem relatywnie bezpiecznym, jednak również tu praca jest obwarowana licznymi  ograniczeniami i procedurami, takimi jak wszechobecność uzbrojonych strażników chroniących budynki mieszkalne oraz instytucje, firmy i osoby, czy też zakaz samodzielnego poruszania się. Jeszcze bardziej restrykcyjne zasady panują na koncesji, tj. poruszanie się wyłącznie w chronionych konwojach, przemieszczanie się tylko w ciągu dnia, czy też ochrona przez uzbrojonych żołnierzy formacji „Rangers” wynajmowanych przez Oddział.

Kopalnia

Od roku 2005 PGNiG (jako operator z 70% udziałem) we współpracy z PPL (30% udziałów) prowadzi działalność na koncesji Kirthar, na której  do tej pory zakończono trzy otwory poszukiwawcze uzyskując 100% trafność. Otworami tymi odkryto dwa złoża Rehman w roku 2009 i Rizq w 2015. Na koncesji wykonano łącznie 258 km sejsmiki 2D oraz 511 km2 sejsmiki 3D. W czerwcu roku 2013 rozpoczęto próbną produkcję ze złoża Rehman, wykorzystując tymczasową instalację. Gaz wyprodukowany w jej trakcie był sprzedawany do pakistańskiej sieci gazowej. Równolegle z pracami  poszukiwawczymi w prowadzono budowę stałej instalacji wydobywczej Rehman. W listopadzie 2015 roku w obecności przedstawicieli Ambasady RP, Federalnego Ministerstwa Ropy i Gazu, Directoriate General of Petroleum Concessions (DGPC), Pakistan Petroleum Limited (PPL) oraz Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA odbyło się uroczyste otwarcie stałych instalacji na wspomnianej kopalni gazu ziemnego.

Perspektywy

Oddanie do użytku stałej instalacji umożliwiło w listopadzie 2016 roku rozpoczęcie produkcji ze złoża Rizq a tym samym  znaczące zwiększenie wydobycia gazu. Wartość inwestycji wyniosła około 13 mln USD. Nowa instalacja stanowi również impuls do dalszych prac zmierzających do pełnego zagospodarowania złóż Rehman i Rizq, co pozwoli na stopniowe  zwiększenie produkcji z koncesji Kirthar. W ramach tych prac  do pierwszej połowy roku 2017 wykonano dwa otwory na złożu Rehman oraz rozpoczęto wiercenie drugiego otworu na złożu Rizq. Równolegle prowadzone są nowe prace poszukiwawcze w wyniku, których PGNiG spodziewa się odkrycia, co najmniej jeszcze jednego złoża gazu. Dzięki nowoodkrytemu złożu będziemy mogli istotnie zwiększyć wydobycie gazu. Dotychczasowe przychody ze sprzedaży gazu w Pakistanie wyniosły około 45 mln USD netto.

Nasza firma prowadzi prace zmierzające do rozbudowy portfolio projektów w Pakistanie. Równocześnie zakładamy dalsze zwiększanie produkcji ze złóż Rehman i Rizq. Złożyliśmy także aplikację do Federalnego Ministerstwa Ropy i Gazu Pakistanu o przyznanie statusu partnera strategicznego. Uzyskanie takiego statusu, poza oczywistą zmianą pozycji spółki na rynku lokalnym, umożliwi również ubieganie się o następne koncesje poszukiwawcze w trybie bezprzetargowym.

Jak postrzegana jest nasza firma w Pakistanie?

Jako inwestor nie jesteśmy jeszcze w gronie największych gracz na tamtejszym rynku, jednak można powiedzieć, że nasza firma stale spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że na otwarciu naszej kopalni pojawił się urzędnik w randze ministra. Rząd Pakistanu dostrzega potencjał rozwoju naszej działalności. Nie mniej istotnym jest również fakt, że posiadamy równie dobre kontakty z administracją na szczeblu prowincjonalnym. Utrzymujemy również poprawne kontakty z przywódcami lokalnych klanów, choć ze względu na różnice kulturowe i ogólną sytuację w Pakistanie, należy pamiętać, że są to kwestie bardzo delikatne i skomplikowane.